Maracaja Samara Singh

Samara

samara-8.jpg
samara-2.jpg
samara-7.jpg
samara-1.jpg
samara-5.jpg
samara-6.jpg

Parents

Mom: Maracaja Say Yes to the Dress

Mahika-25.jpg

Screened HCM negative      

Dad: Sumarum Saruman of Maracaja

saruman-2.jpg

Screened HCM negative