Maracaja Samara Singh

Samara

samara-5.jpg
samara-8.jpg
samara-7.jpg
samara-6.jpg
samara-1.jpg
samara-3.jpg

Parents

Mère: Maracaja Say Yes to the Dress

Mahika-25.jpg

Testée CMH négative

Père: Sumarum Saruman of Maracaja

saruman-2.jpg

Testé CMH négatif